ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A BL Óraszalon Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4, cégjegyzékszám: 13-09-101618) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az EU által elfogadott és 2018. május 25-én hatályba lépő  GDPR-ban  foglaltaknak megfelelően, a boltjaiban és a webshopon keresztül (online vásárlás során, elektronikusan úton regisztrált személyek) önkéntes hozzájárulással megadott személyes adatai tekintetében végez adattárolást és adatkezelést marketing, piackutatás céljából, továbbá a kötelező adatkezelést betartva a 2017. évi LIII. törvény előírásaira figyelemmel. Az adatkezeléssel érintettek köre a törzsvásárlói rendszerbe regisztráló, továbbá a hírlevélre feliratkozó természetes személyek.

Adatkezelési alapelvek

A BL Óraszalon Kft. adatkezelése során személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult vagy a törvény azt megengedi és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A BL Óraszalon (Társaság) törzsvásárlói rendszerében kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama

 • Az adatkezelő megnevezése: BL Óraszalon Kft.
 • Az adatkezelés célja: a törzsvásárlói rendszer  adatbázisába való bekerülés illetve a regisztrált törzsvásárlók számára marketing anyagok (hírlevél) küldése
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a));
 • Az adatfeldolgozás helye: BL Óraszalon Kft. (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 56/b);
 • Az adatok törlési határideje: a feliratkozó (adatközlő  személyes adatok törlésére vonatkozó írásbeli kérelme) önkéntes törlési kérelme;
 • Az érintettek köre: a törzsvásárlói rendszerbe regisztráló felhasználók illetve a hírlevélre feliratkozók (ismételten az online vásárlók köre is);
 • Kezelt adatok: név, lakcím, email-cím és telefonszám; születési hely-és idő
 • Időtartama: a törzsvásárlói rendszer esetén 2017. november 1-től  az adatkezelés visszavonásáig, az online vásárlók esetében a regisztráció elvégzésének dátumától kezdődően az adatkezelés visszavonásáig (leiratkozás)

 

A BL Óraszalon (Társaság) online vásárlói rendszerében kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama

 • Az adatkezelő megnevezése: BL Óraszalon Kft.
 • Az adatkezelés célja: az online vásárlói rendszer  adatbázisába való bekerülés illetve a regisztrált online vásárlók számára marketing anyagok (hírlevél) küldése
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a));
 • Az adatfeldolgozás helye: BL Óraszalon Kft. (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 56/b);
 • Az adatok törlési határideje: a feliratkozó (adatközlő  személyes adatok törlésére vonatkozó írásbeli kérelme) önkéntes törlési kérelme;
 • Az érintettek köre: a törzsvásárlói rendszerbe regisztráló felhasználók illetve a hírlevélre feliratkozók (ismételten az online vásárlók köre is);
 • Kezelt adatok: név, lakcím, email-cím és telefonszám;
 • Időtartama: a regisztráció elvégzésének dátumától kezdődően az adatkezelés visszavonásáig (leiratkozás)

 

Jogorvoslati lehetőség

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény rendelkezései

A fentieken túl a BL Óraszalon Kft. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról hatályos törvény alapján jogszabályon alapuló adatkezelést végez a törvényben rögzített feltételek teljesülése esetén.Az ügyfél-átvilágítási intézkedések során a szolgáltató a következő adatokat köteles rögzíteni:

 1.        természetes személy esetében

a) családi és utónevét,

b) születési családi és utónevét,

c) állampolgárságát,

d) születési helyét, idejét,

e) anyja születési nevét,

f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét,

g) azonosító okmányának típusát és számát;

2. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

a) nevét, rövidített nevét,

b) székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén - amennyiben ilyennel rendelkezik - magyarországi fióktelepének címét,

c) főtevékenységét,

d) képviseletére jogosultak nevét és beosztását,

e) kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatait,

f) cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát,

g) adószámát.

A szolgáltató az ügyfél-átvilágítás során tudomására jutott adatokat csak a Pmt-ben foglalt   tevékenységei során használhatja fel.

A szolgáltató az adatkezelés során – természetes személy érintett esetén – köteles szem előtt tartani a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi előírásokat.

 

A szolgáltató köteles:

 

 •          az ellenőrzés során megismert adatok papíralapú másolatát megőrizni
 •          az ellenőrzés megtörténtének tényét az adatlapon aláírásával igazolni
 •          központi nyilvántartásból történő adatlekérdezés esetén a válasz papíralapú másolatát az ügy irataitól elkülönítve zártan kezelni
 •          a megkeresésre adott választ elektronikus formában tárolni
 •          az általa vezetett nyilvántartásban a Pmt-ben (57.§-ában) írt adatokat feltüntetni. 

 

Az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése során a szolgáltató a birtokába jutott iratokat, adatokat nyolc évig köteles őrizni. Az őrzési kötelezettség eseti ügyleti megbízás teljesítése esetén az adatrögzítéstől, tartós jogviszony esetén az üzleti kapcsolat megszűnésétől kezdődik. Az adatokat úgy kell megőrizni, hogy azokból a változás dátuma és a változás előtti adatok is megállapíthatóak legyenek. Az elektronikus formában őrzött dokumentumot egy számítógépen kívüli adathordozón, biztonsági másolatban is menteni és kezelni kell.

A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az elektronikusa illetve papír alapon őrzött adatokhoz jogosulatlan személy ne férhessen hozzá, de az valamennyi, azonosításra jogosult számára elérhető legyen. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy abból kiderüljön a tranzakciók száma és azok értéke is.

Az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése során a szolgáltató birtokába jutott adatokat, okiratokat és azok másolatait (beleértve azok biztonsági másolatait is) a megőrzési határidőt követően haladéktalanul meg kell semmisíteni.

Elérhetőségek

Adatkezelő és adatvédelmi felelős:
BL Óraszalon Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2040 Budaörs1, Sport u. 2-4.
Cégjegyzékszám: 13-09-101618
Tel. +36 1 433-6111 Fax: +36 1 433-4508
E-mail: 
Web: www.oraszalon.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Az Adatvédelmi szabályzat 2017. november 1. napján lép hatályba.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat egyoldalú megváltoztatására.

Cégünk adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-125853/2017.